fbpx

Machine Learning Events

Machine Learning with R Programming
Expired
โปรโมชั่นพิเศษ Early Bird – 499 บาท – จำกัดแค่ 10 ใบ Normal Ticket – 799 บาท *No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากซื้อตั๋วที่ผ่านทางเว็บไซต์) หลักสูตรนี้แนะนำและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการเขียนโปรแกรมภาษา R และ โครงสร้างข้อมูลของภาษา R จากนั้นเราจะแสดงวิธีการเขียนโปรแกรมภาษา R เพื่อการวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น การจัดการไฟล์ CSV และ SQL การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพหรือแผนภูมิ และการ ประยุกต์ใช้การเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning)